Standardvilkår per 15.09.2023

Innledning

Denne Avtale “Avtalen” anses inngått mellom Fjelltopp Media AS, heretter kalt “Byndle” og enhver organisasjon som tegner et kundeforhold med Byndle, heretter kalt “Kunden”, sammen benevnt som “Partene”. Avtalen er akseptert av Kunden ved Kundens bruk av Tjenesten. 

“Tjenesten” er den plattform Byndle tilbyr og som gir Kunden tilgang til data, hvor Kunden enkelt kan skreddersy sin egen målgruppe, bruke et predefinert uttrekk eller gjøre oppslag. Formål med behandlingen av personopplysninger i Tjenesten kan for eksempel være match, oppslag, lagring og analyse og sletting.  

Vilkårene i herværende Avtale gjelder for bruk av Tjenesten som blir gjort tilgjengelig på https://portal.byndle.no eller dets tilhørende programmeringsgrensesnitt (API) som er knyttet til programvaren. Byndle er utviklet og driftes og vedlikeholdes av Fjelltopp Media AS som er en del av Innovel-konsernet. Alle opplysninger Kunden får tilgang til gjennom Tjenesten eies, utvikles og driftes av Fjelltopp Media AS.  

All bruk av Tjenesten skal være innenfor norsk lov, herunder personopplysningsloven (GDPR) og markedsføringsloven. Dataene oppdateres av Byndle jevnlig hos Byndle eller direkte i Kundens CRM-system. 

Kunden og behandlingsansvar

Kunden skal være en myndig fysisk person eller en juridisk person. Kunden utpeker selv kontaktperson som Byndle vil forholde seg til. Kontaktperson vil ha fullmakt til å representere Kunden hos Byndle. Skulle en kontaktperson misbruke sin fullmakt, vil Byndle holde kontaktpersonen(e) og selskapet disse representerer ansvarlig.  

Kunden kan ikke benytte seg av data på annen måte enn det Avtalen bestemmer, jf punkt om Kjøp og betaling nedenfor, og forøvrig i tråd med avtalens bestemmelser. 

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes. Definisjon og plikter som tilligger den behandlingsansvarlig fremgår nærmere av GDPR artikkel 4 nr. 7 og 24. Partene bestemmer selv formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke midler som skal benyttes, jf GDPR artikkel 4 nr. 7. 

Byndle er behandlingsansvarlig for sin behandling av alle personopplysninger som befinner seg i Tjenesten. Kunden har selvstendig behandlingsansvar for sin behandling av opplysninger som er innhentet fra Tjenesten.

Kunden kan ha opplysningene i eget CRM-system eller også bruke Byndles database, og her om nødvendig supplere med egne tilførte opplysninger. Byndle har ikke tilgang til personopplysninger som legges inn av Kunden. Personopplysninger som legges inn av Kunden, er Kunden derfor alene behandlingsansvarlig for. 

Gjeldende personvernlovgivning

Partene skal overholde alle krav i gjeldende personvernlovgivning med hensyn til behandling av personopplysninger under Avtalen, herunder plikten til å gjennomføre risikovurderinger og om nødvendig inngå databehandleravtaler med underleverandører.  

Partene bekrefter at de i henhold til GDPR artikkel 32 har iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne Avtalen mot uautorisert tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet. Partene plikter til enhver tid ved behandling av personopplysninger å tilfredsstille gjeldende krav til informasjonssikkerhet i GDPR artikkel 5.  

Hvis en Partene oppdager feil eller anløp til feil i sammenheng med overføringen av personopplysninger under Avtalen, skal den Parten som oppdager feilen informere den andre Parten omgående.  

Partene skal sikre at de har lovlig behandlingsgrunnlag for sin behandling av personopplysninger som angitt i Avtalen, jf GDPR artikkel 6. 

De registrertes rettigheter og begrensninger i behandlingsadgangen

Partene skal respektere de registrertes rettigheter, slik disse er regulert i GDPR kapittel 3. 

Partene skal sørge for at tydelig og tilstrekkelig informasjon om behandlingen av personopplysninger er gjort tilgjengelig for de registrerte individene, jf GDPR artikkel 12-14. 

Kunden skal behandle mottatte personopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning og regelverk. For personopplysninger som er utlevert fra grunnboken og matrikkelen skal behandlingen være i samsvar med lov og forskrifter om utlevering, videre bruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen. 

Personopplysningene skal ikke kunne inntas i noe personregister, foruten Kundens eget CRM-system for oppfyllelse av denne Avtale.  

Når fortsatt oppbevaring av innsamlede og/eller mottatte personopplysninger ikke er nødvendig for at Kunden skal kunne få oppfylt sine rettigheter eller oppfylle sine forpliktelser etter avtalene med Byndle eller etter lov, skal opplysningene overføres til Byndle eller slettes i henhold til GDPR.  

Kvalitet og tilgjengelighet av tjenesten

Support

Byndle tilbyr support i alle eksisterende kundeforhold, betalt eller ikke, og skal være behjelpelig med feilsøking/rådgivning dersom noe av Tjenesten i sin helhet ikke fungerer som det skal. Det fremgår av vilkårene for de ulike abonnementstypene hvilken support som dekkes og hvilken responstid og kanaler Byndle stiller til rådighet. 

Byndle tilbyr på virkedager support i ordinær åpningstid og er da tilgjengelig på telefon, epost og chat. Supporthenvendelser som er utenfor åpningstiden, eller øvrig spesifisert supporttider som er angitt av abonnementets avtalevilkår skal kun forekommer dersom henvendelsen haster. Kunden vil i henhold til abonnementsvilkår bli fakturert et oppstartsgebyr, og for hver påbegynte arbeidstime. 

Oppetid

Oppetid defineres som den tiden Byndle fungerer som normalt og angis i prosent. Byndle har målinger på oppetid. Graden av oppetid som er avtalt med Kunden kommer frem av abonnementets avtalevilkår/Kundens valg av abonnement. Oppetid måles fra første til siste dag i hvert kalenderår og en årlig oppetid (“OT”) beregnes på minuttbasis etter følgende formel: 

OT (%) = (100 * (Antall minutter i kalenderåret – Unntatt tid) – minutter Nedetid) delt på (Antall minutter i kalenderåret – Unntatt tid). 

Unntatt tid omfatter forhold som er planlagt nedetid for eksempel på grunn av nødvendig varslet vedlikehold, feil i tredjepartsløsninger eller tredjeparters 
integrasjon og feil som skyldes Force Majeure. 

Nedetid er hvor tjenester ikke fungerer som normalt, og som ikke skyldes forhold som regnes som Unntatt tid.  

Byndle gjør sitt ytterste for å sikre stabil drift, men Byndle kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for følgekostnader dersom produktet Byndle skulle bli utilgjengelig. Likevel plikter Byndle å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å få produktet opp igjen så fort som mulig. Vår garanterte oppetid i løpet av et kalenderår er 99.7%. 

Dersom Byndle ikke overholder sin avtalte årlige oppetid (OT ovenfor) har kunden krav på å få refundert prosentvis av fakturert beløp tilsvarende forskjellen mellom avtalt oppetid og faktisk oppetid. Dette tilsier at dersom Byndle har brutt avtalte årlige oppetid med 10% kan kunden få refundert 10% av summen som er fakturert, eller betalt for tilgangen. 

Planlagt nedetid

Byndle gjør oppmerksom på at planlagt nedetid ikke vil regnes som driftsstans/nedetid, men som Unntatt tid. Slik nedetid er en forutsetning for å oppfylle Byndle sine plikter til å levere en god løsning. Dette innebærer også at servere må oppdateres slik at de ikke blir utdaterte. 

Ved planlagt nedetid skal Byndle varsle om dette via epost oppgitt av Kunden som kontaktpunkt for henvendelser, og på sine nettsider senest 40 timer før nedetiden forventes. 

Backup

Byndle kjører daglige backups av all data i Tjenesten og oppbevarer lagret data på forskjellige fysiske lokasjoner for å sikre at data blir ivaretatt ved fysiske hendelser. Vi gjør oppmerksom på at selv om du sletter data fra Tjenesten, så kan dataen befinne seg i våre backups i den tiden Byndle ser det nødvendig å bevare dette for å sikre Tjenesten. 

Datainnbrudd/hacking

Det presiseres at Byndle ikke kan holdes ansvarlig dersom en tredjeparter skaffer seg ulegitimert tilgang til servere og endrer eller får tilgang til informasjon. Byndle er forpliktet til å opprettholde sikkerhetsnivået på et tilstrekkelig nivå for å opprettholde Kundens integritet og konfidensialitet. 

Det godtas ikke under noen omstendigheter at Kunden utfører stresstester eller tiltenkte angrepstester som har til formål å utføre oppgaver Tjenesten ikke er designet for å utføre. Byndle benytter tredjeparter til å utføre slike tester og sikkerhetsmåling av Tjenesten. 

Konto

Ved opprettelse av kundeforhold i Byndle vil Kunden bli bedt om å fylle inn et minimum med informasjon, herunder men ikke begrenset til: navn, telefonnummer, epost, bedriftens navn, organisasjonsnummer og adresse. 

Kunden forplikter seg til å holde denne informasjonen oppdatert og korrekt under hele kundeforholdet.  

Kjøp og betaling

Bestillinger av tjenester og produkter er bindende for Partene fra det øyeblikk vårt system har registrert bestillingen. Ved bestilling må Kunden oppgi komplette, fullstendige og korrekte opplysninger, og dersom Kunden ikke gjør det kan det bli ansett som et brudd på disse vilkår. Brudd på vilkår kan føre til at Kunden og Kundens virksomhet stenges ute fra tjenesten. 

Ved fullført kjøp vil Kundens innhold genereres og oversendes/eller tilgjengeliggjøres elektronisk til Kunden, via den epostadresse eller brukerkonto 
Kunden oppga i bestillingen. Kunden er selv pliktig å oppgi korrekte opplysninger og bærer alt ansvar for feil og misforståelser. Kunden er selv ansvarlig for alle kjøp og betalinger som blir gjort i Byndle. Ved utføring av et kjøp vil du bli bedt om å fylle ut et minimum av opplysninger, som kortnummer, utløpsdato, organisasjonsnummer, telefonnummer, epost, navn og adresse. 

Alle kjøp som utføres med betalingskort må utføres med et kort Kunden 
har rettigheter til å bruke, og Kunden som bruker er selv ansvarlig for eventuelle brudd på dette, og tap det måtte påføre kortinnehaver. Kunden er også pliktig til å fylle inn korrekte opplysninger forbundet med betalingskortet. 

Byndle benytter seg av tredjepartsleverandøren DIBS for korttransaksjoner og betaling via faktura. 

Levetid på lister

Lister som er produsert via Byndles konsumentdatabase har en levetid på inntil 12 måneder. Kunden gis disposisjonsrett for bruk av data i listen innenfor denne perioden. Perioden løper fra det tidspunktet listen blir tilgjengeliggjort. Lister er gyldig i 30 dager fra kjøp dersom de ikke vedlikeholdes automatisk i Tjenesten. Lister i Byndle oppdateres for reservasjonsstatuser i 11 måneder fra kjøpsdato, som gir listen en total levetid på 12 måneder. 

Listene kan ikke gjenbrukes, og skal slettes etter bruk.   

Bruk av underleverandører og tredjemenn

Kunden plikter om nødvendig å inngå databehandleravtale med eventuelle underleverandører/tredjemenn, hvor det gis tilstrekkelige garantier for at det vil bli gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til Avtalen og den til enhver tid gjeldende lovgivningen. 

Samtlige som på vegne av Kunden utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår, skal være kjent med Kundens forpliktelser etter herværende Avtale, personopplysningsloven (GDPR), og Kunden har det hele og fulle ansvaret for at disse forpliktelsene overholdes. 

Kildehenvisning ved videreformidling

Kildehenvisning skal oppgis ved videreformidling eller overlevering av lister eller annen informasjon levert av Byndle. Ved videreformidling til tredjeparter skal følgende kildeanvisning benyttes: [email protected]

Data fra vask og/eller overvåkning av Kundens registre skal ikke ha kildehenvisning.  

Kunden skal sørge for at videreformidlet materiale ikke lagres lenger enn nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, jf GDPR artikkel 6. Etter dette tidspunkt må lister og annen mottatt informasjon slettes umiddelbart. 

Overføring av personopplysninger til utlandet

Personopplysninger skal ikke overføres til land utenfor EU/EØS (tredjeland). 

Taushetsplikt

De opplysninger som overføres er underlagt taushetsplikt mellom Partene. Partene kan imidlertid dele opplysninger med rådgivere og underleverandører i den utstrekning det anses nødvendig for oppfyllelse av deres oppgaver for respektive parter, forutsatt at mottakende parter pålegges en tilsvarende forpliktelse om konfidensialitet som angitt i denne bestemmelsen. 

Norsk lov vil kunne begrense omfanget av taushetsplikten for hver av Partene. 

Immaterielle rettigheter

Enhver immateriell rettighet, herunder men ikke begrenset til opphavsrett og tilhørende rettigheter, merkevare, rettigheter til database, Tjenesten og tilhørende funksjonalitet er og forblir Fjelltopp Media AS sin eiendom. Dette inkluderer også tilgang til data som er blitt gjort tilgjengelig via Tjenesten. 

Ansvarsbegrensning og erstatning

Tjenesten leveres uten noen form for garantier om at den vil fungere for Kundens spesifikke mål om salg og markedsføring. 

Byndles ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det vederlag Kunden har betalt etter Avtalen de siste 12 månedene før den omstendighet som påførte Kunden tapet oppstod. Ansvaret er uansett oppad begrenset til 50.000 norske kroner med mindre Byndle har utført misligholdet med forsett eller grov uforstand. 

Partene kan kreve erstatning for ethvert direkte økonomisk tap som kan tilbakeføres til brudd på den annen Partenes forpliktelser etter Avtalen. Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, driftstap, tapt fortjeneste, tapte besparelser, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter. 

Ved videreformidling har Kunden ansvar overfor tredjeparter som benytter seg av tjenester fra Kunden. Kunden skal sørge for at Byndle holdes skadesløs for ethvert krav som tredjeparter måtte rette mot Byndle som følge av Kundens leveranser til tredjeparter. Videre har Byndle ikke ansvar for skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke levert informasjon eller feilaktig levert informasjon. Tredjeparter kan ikke forvente en bedre kvalitet på levert informasjon enn den kvaliteten det er på informasjonen levert av Byndles underleverandører. 

Avtalens varighet

Avtalen gjelder så lenge kundeforholdet består, herunder under hele abonnementets varighet, og deretter så lenge Kunden fortsatt behandler personopplysninger mottatt i henhold til Avtalen. 

Ved brudd på Avtalen eller personopplysningsloven kan Byndle pålegge Kunden å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning. 

Endringer

Endringer i Avtalen vil bli publisert på nettsiden byndle.no med ikrafttredelse 30 dager etter publisering. 

Oppsigelse

Oppsigelse av et løpende abonnement kan gjøres via produktet Byndle i administrasjonsgrensesnittet. En oppsigelse vil tre i kraft ved utgangen av inneværende abonnementsperiode. 

Byndle forbeholder seg retten til å terminere kundeforhold med øyeblikkelig virkning dersom det påvises brudd på Avtalen. 

Kunden kan ikke avbestille leveransen eller deler av denne uten at ethvert tap som Byndle er eller vil bli påført som følge av avbestillingen er fullt ut dekket. 

Mangel og reklamasjon

Det foreligger en mangel dersom Tjenesten ikke tilfredsstiller de krav som spesifikt er angitt av Byndle. Når en mangel foreligger, kan Byndle velge mellom vederlagsfri utbedring eller vederlagsfri omlevering med en tilsvarende leveranse. I mangel av avtale om gjennomføring, skal avhjelpende tiltak fra Partenes side gjennomføres så snart som mulig, og uansett innen rimelig tid. 

Det foreligger ikke en mangel dersom Tjenestens tilstand skyldes forhold som Kunden hefter for, herunder feil i grunnmaterialet (for eksempel kalendere, lister, kataloger eller spesielt innkjøpte adresser) fordi dette ikke er oppdatert, komplett eller inneholder andre feil som påvirker resultatet eller funksjonaliteten av Tjenesten. 

For å kunne påberope seg en mangel, må Kunden reklamere skriftlig til Byndle innen 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Kunden mister under enhver omstendighet retten til å påberope seg en mangel dersom Kunden ikke har reklamert innen ett år fra det tidspunkt da Kunden mottok Tjenesten reklamasjonen gjelder. 

Mislighold og hevingsadgang

Dersom en av Partene ikke overholder Avtalen kan dette føre til oppsigelsesrett for den andre Parten. Før oppsigelse kan forekomme skal avtaleforholdet og omstendighetene som leder til slikt brudd av Avtalen diskuteres mellom Partene, slik at parten som har misligholdt får anledning til å rette opp i misligholdet. 

Ved vesentlig mislighold av vilkårene i denne Avtalen som skyldes feil eller forsømmelser fra en Parts side, eller misligholdet ikke er rettet innen rimelig tid, kan den annen Part si opp Avtalen og kundeforholdet med øyeblikkelig virkning. 

Kunden kan, dersom utbedring eller omlevering ikke er aktuelt og dette er forsøkt eller bekreftet av Byndle, velge å beholde den mangelfulle Tjenesten og kreve prisavslag, eller heve kjøpet av den mangelfulle tjenesten. Heving kan likevel bare skje dersom Tjenesten lider av en vesentlig mangel. 

Ved opphør

Ved opphør av denne Avtalen plikter Kunden å tilbakelevere alle personopplysninger som er mottatt gjennom Byndle og som omfattes av denne Avtalen.  

Kunden skal, dersom Byndle gir instruks om det, innen to uker slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, filer, disketter, cd-er, minnepinner, sky-tjenester og andre lagringsmedier som inneholder personopplysninger som omfattes av denne Avtalen. Dette gjelder også eventuelle sikkerhetskopier. 

Kunden skal innen rimelig tid etter Avtalens opphør skriftlig dokumentere at sletting og/eller destruksjon er foretatt i henhold til disse bestemmelsene. 

Systemtilgjengelighet og vedlikehold

Byndle gjennomfører hver dag store oppdateringsjobber på våre egne datagrunnlag og de som våre kunder har markert for vedlikehold. Disse jobbene har vi lagt til slike tidspunkt som vi anser til å være for utenfor normal arbeidstid.

I disse tidsrommene kan tjenestene våre være mindre responsive og bruke lengere tid på å gjennomføre normale oppgaver enn ellers. Dette innebærer blant annet listebestilling og oppdatering av ajourhold, eller monitorerte stopplister. Disse tidsrommene er per nå definert til å være fra klokken 22:00 – 06:00. 

Alle tjenester skal være operative innenfor dette tidsrommet, men vi forbeholder oss retten til å unnlate disse tidspunktene fra forventet brukeropplevelse hva angår responstider for normale tjenester. 

Lovvalg og verneting

Avtalen skal tolkes og utfylles i henhold til norsk rett. 

Partene skal søke å løse tvister om Avtalen i minnelighet, og kan herunder la en uavhengig tredjemann anbefale en løsning av tvisten eller avgjøre den. En eventuell tredjemannsavgjørelse er ikke endelig, med mindre Partene skriftlig har avtalt dette. 

Partene vedtar Sør-Trøndelag tingrett som verneting. 

BE OM DEMO

Du kan prøve hele vår løsning og alt den har å tilby gratis i 14 dager, uten å fylle inn noen betalingsinformasjon. 
Be om demo
Kontakt oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google